Skip to content Skip to navigation

Lịch học thực hành hình thức 2 môn EC201.I11.1

Sinh viên lớp EC201.I11.1 (Phân tích thiết kế qui trình nghiệp vụ doanh nghiệp) sẽ học thực hành hình thức 2 tiết 4 và 5 vào các ngày 06/10/2017, 27/10/2017, 24/11/2017 và 22/12/2017 tại phòng C205.

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH.