Skip to content Skip to navigation

Lịch học thực hành hình thức 2 môn EC203.I11.1

Sinh viên lớp EC203.I11.1 (Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp) sẽ học thực hành hình thức 2 tiết 9 và 10 vào các ngày 29/9/2017, 20/10/2017 và 03/11/2017 tại phòng C213.

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH.