Skip to content Skip to navigation

Lịch học thực hành hình thức 2 môn IS336.I11.1

Sinh viên lớp IS336.I11.1 (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) sẽ học thực hành hình thức 2 tiết 9 và 10 vào các ngày 14/10/2017, 21/10/2017, 11/11/2017 và 25/11/2017 tại phòng C305.

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH.