Skip to content Skip to navigation

Quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH Chính quy năm học 2017-2018

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về Quy định mức thu học phí hệ ĐTĐH Chính quy các chương trình đào tạo năm học 2017-2018 lên website phòng Kế hoạch Tài chính: https://khtc.uit.edu.vn/node/286