Skip to content Skip to navigation

Quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên Quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy trong file đính kèm, các sinh viên có tên trong danh sách được chuyển ngành đến điều chỉnh Đăng ký học phần từ ngày 24/9/2015 đến ngày 1/10/2015 tại Phòng Đào tạo

Trân trọng

Các file đính kèm: