Skip to content Skip to navigation

Quyết định về việc chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy trong file đính kèm.

Các sinh viên có tên trong danh sách điều chỉnh đăng ký học phần theo đúng ngành và chuyên ngành mới tại daa.uit.edu.vn.

Trân trọng

Các file đính kèm: