Skip to content Skip to navigation

Thay đổi phòng học tòa nhà B ngày 12/12/2018

Do thứ 4 ngày 12/12/2018 nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tòa nhà B, tất cả các hoạt động tại tòa nhà B ngày trên tạm ngưng hoạt động, Phòng ĐTĐH thông báo chuyển phòng thực hành cụ thể như sau:

   - Phòng B3.02 lớp NT330.J11.1 GV Đồng Tiến Dũng chuyển sang học tại phòng A205
   - Phòng B5.02 lớp HT2 GV NT207.ANTT Trần Tuấn Dũng chuyển sang học tại phòng A217
   - Phòng B3.02 lớp báo bù CE222.J11.1 GV Trần Đại Dương chuyển sang học tại C211