Skip to content Skip to navigation

Thi kết thúc môn học Cơ sở dữ liệu lớp DBSS1.D13 và lớp DBSS1.D14 (học vào thứ 3 và thứ 4, lớp Cô Thuỷ)

 
 
Lớp DBSS1.D13 sẽ thi kết thúc môn học vào thứ 3 ngày 11/12/2012
Thi lý thuyết: 8h00 P.304
Thực hành: 13h00 Phòng Lab THCB2

Lớp DBSS1.D14 sẽ thi kết thúc môn CSDL vào thứ 4 ngày 12/12/2012

Thi thực hành: 8h00 Phòng Lab THCB2
Thi lý thuyết: 13h00 Phòng 304