Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu HKI năm 2012-2013 ( mới cập nhật)

PĐT thông báo TKB mới cập nhật một số lớp đề nghị mở, còn một số lớp đề nghị mở đang chờ phân công giảng viên, PĐT sẽ thông báo sau.