Skip to content Skip to navigation

Thông báo Ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đạo tạo Đại học Thông báo Ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30 tháng 8 năm 2019. 

(chi tiết theo file đính kèm)

Các bạn sinh viên đọc kỹ quy định này để áp dụng.

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH

 

 

Các file đính kèm: