Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuyển học bù lớp CS315.I11 và IT001.I18 từ ngày 12/01/2018 sang ngày 9/1/2017

Phòng Đào tạo Đại học thông báo chuyển học bù lớp CS315.I11 và IT001.I18 từ ngày 12/01/2018 sang ngày 09/01/2017

Trân trọng