Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuyển phòng thi IT010.I11

P.ĐTĐH thông báo Lớp IT010.I11 chuyển thì tại GĐ3 (do bị trùng phòng thi) Các bạn sinh viên lớp này vui lòng cập nhật lại thông tin phòng thi.

Trân trọng.