Skip to content Skip to navigation

Thông báo code đăng nhập một số lớp Lý luận chính trị trong HK 2 NH 2019-2020

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH gửi code và tên giảng viên các lớp chưa được thông báo trong hệ thống Moodle của trường để sinh viên dễ đăng nhập vào học:
Huỳnh Bá Lộc Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.K21 P.DTDH 67 CQUI 3owevud
Huỳnh Bá Lộc Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.K22 P.DTDH 89 CQUI suo17f5
Dương Kiều Linh Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.K23 P.DTDH 12 CQUI fuopoa2
Dương Kiều Linh Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.K24 P.DTDH 34 CQUI 1s19007
Phạm Tấn Xuân Tước Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.K25 P.DTDH 67 CQUI whx3bx0
Phạm Tấn Xuân Tước Tư tưởng Hồ Chí Minh SS003.K26 P.DTDH 89 CQUI uyxapck
Lâm Thị Thu Việt Triết học Mác – Lênin SS007.K21 P.DTDH 345 CQUI xdqmind
Lâm Thị Thu Việt Triết học Mác – Lênin SS007.K22 P.DTDH 345 CQUI gxzpwef
Nguyễn Thị Hồng Hoa Triết học Mác – Lênin SS007.K23 P.DTDH 345 CQUI qxjcsme
Lê Võ Thanh Lâm Triết học Mác – Lênin SS007.K24 P.DTDH 345 CQUI vuh020q
Nguyễn Thị Hồng Hoa Triết học Mác – Lênin SS007.K25 P.DTDH 345 CQUI idtaz5h
Trần Thị Phương Triết học Mác – Lênin SS007.K26 P.DTDH 345 CQUI g9extr3
Nguyễn Hữu Trinh Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.K21 P.DTDH 12 CQUI m695jpt
Hà Thị Việt Thúy Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.K22 P.DTDH 12 CQUI zl0s366
Lê Văn Đại Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.K23 P.DTDH 12 CQUI 6tlcvgz
Quách Thị Minh Trang Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.K24 P.DTDH 12 CQUI 4hcbg8y
Nguyễn Văn Bảng Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.K25 P.DTDH 12 CQUI cwf4w16
Nguyễn Văn Bảng Kinh tế chính trị Mác – Lênin SS008.K26 P.DTDH 12 CQUI c9ow5o5
Lê Thị Hồng Vân Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.K21 P.DTDH 67 CQUI selvonq
Lê Thị Hồng Vân Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.K22 P.DTDH 89 CQUI ionqtky
Nguyễn Thị Bích Ngọc Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.K23 P.DTDH 67 CQUI n4ud17o
Đào Văn Minh Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.K25 P.DTDH 67 CQUI 1bmh71a
Đào Văn Minh Chủ nghĩa xã hội khoa học SS009.K26 P.DTDH 89 CQUI ok7qa21
Nguyễn Văn Thật Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam SS010.K21 P.DTDH 12 CQUI 0xde3ko
Vũ Qúy Tùng Anh Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam SS010.K23 P.DTDH 67 CQUI fw2kdj3
Vũ Qúy Tùng Anh Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam SS010.K24 P.DTDH 89 CQUI q64p3e0
Nguyễn Thị Hồng Nhung Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam SS010.K25 P.DTDH 12 CQUI 5s0ghxx
Nguyễn Thị Hồng Nhung Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam SS010.K26 P.DTDH 34 CQUI 03jqlp8