Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên lớp tiếng Nhật

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách lớp tiếng Nhật sơ cấp 1 và sơ cấp 2 trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo file đính kèm

Các sinh viên lớp sơ cấp 2 chưa tham dự và đạt bài kiểm tra sẽ được kiểm tra lại vào tuần đầu tiên của học kỳ 2, nếu không đạt sinh viên có thể chuyển xuống lớp sơ cấp 1 

Lớp tiếng Nhật sẽ bắt đầu học vào 22/1/2018.

Trân trọng