Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Điểm Phúc Khảo Cuối Kỳ HK2 Năm Học 2017-2018 Khoa Mạng máy tính và truyền thông

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả chấm phúc khảo cuối kỳ HK2 năm học 2017-2018 khoa MMT&TT theo file đính kèm.

Các file đính kèm: