Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm phúc khảo học kỳ 1 năm học 2017-2018 khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Phòng ĐTĐH thông báo kết quả phúc khảo HK1 năm học 2017-2018 khoa MMT&TT theo file đính kèm.

Các file đính kèm: