Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Lịch Thi Giữa Kỳ PH002.I11

P.ĐTĐH thông báo lớp PH002.I11 chuyển lên thi ca 3 ngày 03-11-2017, các bạn sinh viên thi lớp này vui lòng cập nhật lại lịch thi (do có bạn Sinh viên bị trùng lịch thi với EN001).

trân trọng