Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Đổi Phòng Học Các Lớp :SE104.H22; SE104.H23;IS405.H21

P.ĐTĐH thông báo đổi phòng học lớp:

SE104.H22 chuyển qua học GD2;

SE104.H23 chuyển qua học C214;

IS405.H21 chuyển qua học C214.

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách lớp trên vui lòng cập nhật thông tin trên.