Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học các ngày 12, 13, 14/04/2022

P.ĐTĐH Thông báo:

Do đặc thù của các môn thi Ngoại ngữ trên máy tính phải sử dụng tai nghe và ngắt kết mạng Internet, để đảm các lớp học không bị ảnh hưởng, trong các ngày thi tạm thời chuyển 01 buổi các lớp sau đây sang phòng máy khác. Thông tin thay đổi phòng như sau: 
- Ngày 12/04/2022:
Lớp IT012.M21.VB2 PHÒNG CŨ B2.18 (PM) PHÒNG MỚI B3.08 (PM)
Lớp IT002.M21.VB2 PHÒNG CŨ B2.20 (PM) PHÒNG MỚI B3.06 (PM)
- Ngày 13/04/2022:
Lớp IE204.M21.VB2 PHÒNG CŨ B2.20 (PM) PHÒNG MỚI B3.08 (PM)
Lớp IE101.M21.VB2 PHÒNG CŨ B2.22 (PM) PHÒNG MỚI B3.06 (PM)
- Ngày 14/04/2022:
Lớp IE104.M21.VB2 PHÒNG CŨ B2.16 (PM) PHÒNG MỚI B3.08 (PM)
Lớp IT003.M21.VB2 PHÒNG CŨ B2.20 (PM) PHÒNG MỚI B3.06 (PM)

 
Trận trọng.