Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học HT2 Máy học (CS114.K21.1) ngày 19/06/2020

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học (CS114)
Lớp : CS114.K21.1
Phòng : B8.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 19/06/2020