Skip to content Skip to navigation

Thông báo hủy học bù Nhập môn lập trình (IT001.J14) ngày 03/01/2019

Phòng Đào tạo thông báo hủy học bù Nhập môn lập trình (IT001.J14) ngày 03/01/2019. Thời gian học bù GV sẽ thông báo sau

Trân trọng