Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả khúc khảo học kỳ I năm học 2018-2019 TTLLCT(cập nhật)

 Phòng Đào tạo Đại học Thông báo kết quả khúc khảo học kỳ I năm học 2018-2019 TTLLCT (chi tiết trong file đính kèm.)

Trân trọng.

Các file đính kèm: