Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 2 năm 2018

Phòng ĐTĐH thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 2 năm 2018 theo thông tin sau:

     - Đối tượng khảo sát: Sinh viên (SV) được công nhận tốt nghiệp năm 2018.

     - Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/12/2018 – 22/12/2018.

     - Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống
daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn.