Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV

Phòng TT-PC-ĐBCL Gửi Thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II năm học 2017-2018 (file đính kèm)

Các file đính kèm: