Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học TH HT2 lớp NT113.H31.1

Lớp NT113.H31.1 - Thiết kế mạng
Giảng viên lý thuyết:  Thái Huy Tân

Giảng viên thực hành: Thái Huy Tân
Thời gian:
Buổi 1: Tiết 1,2,3 ngày thứ 2, 17/07/2017, phòng C209
Buổi 2: Tiết 1,2,3 ngày thứ 4, 19/07/2017, phòng C209
Buổi 3: Tiết 1,2,3 ngày thứ 2, 24/07/2017, phòng C209