Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học thực hành hình thức 2 môn NT402.J21

Phòng ĐTĐH thông báo lịch học thực hành hình thức 2 môn NT402.J21 như sau:

Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Quốc Việt

Lớp NT402.J21.1 

Ngày

Tiết

Phòng học

14/05/2019

6,7,8,9,10

B4.10

20/05/2019

6,7,8,9,10

B4.10

28/05/2019

6,7,8,9,10

B4.10
 
Lớp NT402.J21.2

Ngày

Tiết

Ghi chú

11/05/2019

1,2,3,4,5

B4.10

18/05/2019

1,2,3,4,5

B4.10

25/05/2019

1,2,3,4,5

B4.10