Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học thực hành HT2 cho lớp NT207.J21.1 và NT207.J21.2

   Phòng ĐTĐH thông báo lịch học thực hành hình thức 2 lớp NT207.J21.1 và NT207.J21.2 như sau:

Giảng viên: Trần Tuấn Dũng

Phòng: C206

   + Buổi 1: Ngày 14/05/2019, Tiết 6-8
   + Buổi 2: Ngày 28/05/2019, Tiết 6-8
   + Buổi 3: Ngày 04/06/2019, Tiết 6-8