Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học thực hành HT2 cho lớp NT303.J21.1

  Phòng ĐTĐH thông báo lịch học thực hành hình thức 2 lớp NT303.J21.1 như sau:

Buổi 1

Giảng viên: Đào Thị Thu Hà

Thời gian: Tiết 6,7,8 ngày thứ 6, 26/04/2018

Phòng: A205 (PM)

Buổi 2

Giảng viên: Đào Thị Thu Hà

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 6, 24/05/2018

Phòng: A213

Buổi 3

Giảng viên: Đào Thị Thu Hà

Thời gian: Tiết 4,5 ngày thứ 6, 24/05/2018

Phòng: A213