Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp IT001.G11.MTCL thay đổi phòng học

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lớp IT001.G11.MTCL của GV. Nguyễn Hữu Lượng đổi phòng học từ E44 sang E41 từ ngày 21/10/2015.

Thân báo.