Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp IT009.G13.PMCL thay đổi phòng học

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lớp IT009.G13.PMCL thay đổi phòng học sang E41 từ tuần 12/10/2015.