Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp MA003.G11.HTCL đổi phòng học

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lớp MA003.G11.HTCL của GV. Lê Huỳnh Mỹ Vân đổi phòng học từ E24 sang E23 từ ngày 21/10/2015.

Thân báo.