Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp MA003.G12.MTCL thay đổi phòng học

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lớp MA003.G12.MTCL của GV. Cao Thanh Tình đổi phòng học từ E41 sang E42 từ ngày 21/10/2015.

Thân báo.