Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Mở Lớp ĐKHP SE214.I11& SE331.I11

Theo nguyện vọng của khoa Công nghệ Phần mềm, sinh viên và để tạo điều kiện học tập cho sinh viên,  P.ĐTĐH mở thêm lớp cho sinh viên ĐKHP học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

 

1. Lớp Công nghệ Phần mềm chuyên sâu SE214.I11 (sĩ số 50sv) - 3TC lý thuyết học tiết 123 sáng thứ 7 Phòng C216 và Công nghệ Phần mềm chuyên sâu thực hành hình thức 2 SE214.I11.1 (sĩ số 50sv)  - 1TC thực hành - GV: Phan Trung Hiếu - 80054.

 

2. Lớp Chuyên đề E-commerce SE331.I11 (sĩ số 50sv) - 2TC lý thuyết học tiết 45 sáng thứ 7 - GVPhòng C216: Phan Trung Hiếu - 80054