Skip to content Skip to navigation

Thông báo Mờ Lớp EN004.H31(hè)

Phòng đào tạo thông báo mở lớp EN004.H31 hiện lớp có 24 sv đăng ký trong danh sách (các bạn ký tên mới được cập nhật vào danh sách).

Các bạn lưu ý: Với số lượng ĐK 24 các bạn phải đóng mức học phí theo quy định của phòng KHTC, (các bạn tham khảo mức phí tại file đính kèm)

Các bạn bị trùng lịch học như sau:

        . Sinh viên 15520357 bị trùng TKB

  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 16520045 bị trùng TKB
  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.CLC bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3)
  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.CLC.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 6 7 8 9)
 • Sinh viên 16520397 bị trùng TKB
  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 16520723 bị trùng TKB
  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3)
 • Sinh viên 16520731 bị trùng TKB
  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3)
  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 6 7 8 9)
 • Sinh viên 15520616 bị trùng TKB
  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.CLC bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3)
  • Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.CLC.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 2,Tiết 6 7 8 9)
Các file đính kèm: