Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học các lớp sau

Để tạo điều kiện cho sinh viên K7 học sinh hoạt đầu khóa tại giảng đường 1;2;3 PĐT thông báo các lớp sau nghỉ học tuần học đầu tiên (tuần khai giảng) tuần sau học lại bình thường;
Lớp:SMET2.D11 
Lớp:NT101.D11 
Lớp:NT110.D11 
Lớp:IS201.D12 
Lớp:NT106.D11 
Lớp:MAT04.D11 
Lớp:MAT04.D12 
Lớp:NT104.D11