Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học lớp EN001.E114 và EN001.E112

Phòng Đào tạo Đại học thông báo nghỉ học lớp EN001.E112 ( phòng C214, tiết 1-4) và lớp EN001.E114 (phòng C214, tiết 6-9) của GV Võ Thị Thanh Lý vào ngày thứ Bày ngày 26/10/2013