Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.N121) ngày 14/01/2023

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.N121
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 14/01/2023