Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 2 năm học 2017-2018

Xin chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về nhận đơn phúc khảo HK2, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy (CQUI) và chất lượng cao (CLC), chi tiết như sau:

Thời gian nhận đơn: từ 9h thứ 2 ngày 16/07/2018 đến hết 16h00 ngày 20/07/2018

Nơi nhận đơn: Phòng ĐTĐH- A120

Lưu ý:

 - P.ĐTĐH sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp đơn trễ. P.ĐTĐH sẽ xem xét để giải quyết cho các môn học có điểm sau thời gian nói trên (nếu có).

- Sinh viên phải ghi đúng các thông tin về môn học, mã lớp trong đơn phúc khảo

- Mẫu đơn phúc khảo sinh viên download tại đây: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien.

Trân trọng./.

P.ĐTĐH