Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhập lớp CE313.D11 + CE314.B0B

PĐT Thông báo, theo yêu cầu của khoa KTMT, nhập lớp Lớp CE313.D11+CE314.B0B, học chiều thứ 5