Skip to content Skip to navigation

Thông báo NT132.I11.ANTT đổi lịch học

P.ĐTĐH thông báo NT132.I11.ANTT  học 2 tiết 9;10 nay chuyển thành học 8;9;10 (do nhầm số tín chỉ học lý thuyết) mong các bạn đăng ký lớp này thông cảm và cần lưu ý điều chỉnh lại lịch học nếu bị trùng lịch trong đợt hiệu chỉnh từ  Từ 9h00  ngày 14/8/2017 đến 16h00 ngày   17/8/2017.