Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học HT2 môn Thương mại điện tử và triển khai ứng dụng

Lớp NT210.I11.1

Giảng viên: Nguyễn Quang Minh - Đào Thị Thu Hà

Thời gian

 - Sáng thứ 4 - 13.12.2017 Tiết 1 --> 3- Phòng C310
  - Chiều thứ 4 - 20.12.2017 Tiết 1 -->3- Phòng C310