Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học HT2 Nhập môn Đảm bảo An ninh Thông tin

Lớp IE105.H11

Giảng viên: Nguyễn Duy

Thời gian

 - Sáng thứ 6 - 8.12.2017 Tiết 1 --> 5- Phòng C212
  - Chiều thứ 4 - 13.12.2017 Tiết 6 --> 10- Phòng C212
  - Sáng thứ 6 - 22.12.2017 Tiết 1 --> 5- Phòng C212