Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học TH hình thức 2 môn Thương mại điện tử và triển khai ứng dụng

  • Lớp NT210.I11.1 - Thương mại điện tử và triển khai ứng dụng
  • Giảng viên: Nguyễn Quang Minh - Đào Thị Thu Hà 
  • Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 30/11/2017
  • Phòng: C202