Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT101.H21.1

Lớp NT101.H21.1 (An toàn Mạng máy tính) - HT2

Giảng viên: Nguyễn Thanh Hòa

Thời gian:

- Buổi 1: Tiết 1,2,3 Thứ 4 26/4/2017 - Phòng C212

- Buổi 2: Tiết 1,2,3 Thứ 4 10/5/2017 - Phòng C212

- Buổi 3: Tiết 1,2,3 Thứ 4 24/5/2017 - Phòng C212