Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT303.H21.1

Lớp NT303.H21.1, Công Nghệ Thoại IP

Giảng viên: Đào Thị Thu Hà 

Thời gian: Tiết 1,2,3,4,5 ngày thứ 5, 18/05/2017, phòng C307