Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT402.H22.1

1. Lớp NT402.H22.1

Giảng viên: Lý Trọng Nhân

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 21/03/2017, phòng C111

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 18/04/2017, phòng C111

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 16/05/2017, phòng C307