Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT402.H22.2

2. Lớp NT402.H22.2

Giảng viên: Lý Trọng Nhân

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 11/04/2017, phòng C211

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 25/04/2017, phòng C211

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 3, 09/05/2017, phòng C211