Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học

Chào các bạn sinh viên.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn sinh viên Quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo link đính kèm: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/17-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo...

Trân trọng.

P ĐTĐH.