Skip to content Skip to navigation

Thông báo sinh viên khóa 2015 về miễn ngoại ngữ

Chào các bạn sinh viên khóa 2015!

Các bạn vẫn được phép nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét miễn các môn học tiếng Anh cho đến khi hết thời gian đào tạo.

----

TBN