Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Thi Giữa Kỳ Lớp EN003.I11 & EN003.I12

Bộ Môn Anh Văn Thông báo, 2 Lớp EN003.I11 & EN003.I12 sẽ tổ chức thi giữa kỳ vào buổi học đầu tiên trong tuần đi học lại sau kỳ thi Giữa kỳ :

  Lớp EN003.I12 thi gữa kỳ  vào 13h ngày 6/11/2017 tại phòng :P.C213

  Lớp EN003.I11 thi gữa kỳ  vào 7hh30 ngày 7/11/2017 tại phòng : P.C208

Các bạn Sinh viên học 2 lớp trên vui lòng cập nhật thông tin thi trên để tham gia thi đầy đủ.

trân trọng.